معرفه و نکره :

اسم معرفه : اسمی است که بر شخص یا شئ معیّن و مشخّصی دلالت می کند مانند : هوَ،هذا،الذی،محمّد،التلمیذ، کتاب التلمیذِ .

اسم نکره : اسمی است که بر شخص یا شئ نامعیّن ونامشخصی دلالت می کند مانند : رجلٌ ، کتاباً ،بیتٍ .

 

نشانه ی اسم نکره:

اسمهای نکره اغلب تنوین می گیرند. (  ً ،  ٍ  ، ٌ )

البته برخی از اسمهای نکره تنوین نمی گیرند و  همچنین ممکن است برخی از  اسمهای معرفه تنوین بگیرند مانند:محمدٌ

انواع اسم معرفه :

برای یادگیری بهتر اسمهای معرفه می توانید شعر زیر را حفظ کنید:

معارف شش بُوَد،مُضمَر، اضافه         عَلَم ، ذوللام ، موصول و اشاره

اسمهای معرفه شش مورد هستند:

1.ضمیرها(هو، انتَ،ایّاکم،هما.....)  2.اسمهای موصول(من،ما،الذی....)  3.اسمهای اشاره(هذا ،تلکَ....)  4.اسمهای علم(الله ،محمد،مکه....)  5.ذوللام(اسمهایی که (ال)بر سر آنها آمده مانند:الطالب ،الرجل...)      6.مضاف(اسمهایی که دارای مضاف الیه هستند ومضاف الیه آنها نیز معرفه است مانند کتابُ الطالبِ ، معلمُ المدرسةِ).

ترجمه ی اسمهای نکره و معرفه :

ترجمه ی اسم معرفه ی (الرجلُ) : مرد

ترجمه ی اسم نکره ی   (رجلٌ) : یک مرد ، مردی ، یک مردی .


قواعد درس اول و دوم عربی دوم انسانی
نکته :
این دو درس یادآوری قواعد سال اول دبیرستان است

قواعد درس سوم عربی دوم انسانی

قواعد درس چهارم عربی دوم انسانی

قواعد درس پنجم عربی دوم انسانی

قواعد درس ششم عربی دوم انسانی

قواعد درس هفتم عربی دوم انسانی

قواعد درس هشتم عربی دوم انسانی

قواعد درس نهم عربی دوم انسانی

قواعد درس دهم عربی دوم انسانی

قواعد درس یازدهم عربی دوم انسانی

قواعد درس دوازدهم عربی دوم انسانی

قواعد درس سیزدهم عربی دوم انسانی

قواعد درس چهاردهم عربی دوم انسانی

قواعد درس پانزدهم عربی دوم انسانی

قواعد درس شانزدهم عربی دوم انسانی


X