التمرین الاول :

کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده را به شکل منسوب درآورید:

۱.لبنانیّ

۲.ایرانیّ

۳.حدیدیّ

۴.زجاجیّ

۵.قطنیّاً

۶.نبویّاً

۷.مکیّة

 

التمرین الثانی:

جای خالی را بر طبق نمونه پر کنید:

۱.أغلاط منسوبة الی المطبع

۲.الحدیث المنسوب الی النبیّ

۳.سجادٌ منسوب الی ایران

 

التمرین الثالث :

اسم های زیر را مصغر کنید:

فضل(فُضَیل)-حسن(حُسَین)-عبد(عُبَید)-نهر(نُهَیر)

ولد(وُلَید)-بعد(بُعَید)-قبل(قٌبَیل)-حجر(حُجَیر)

 

التمرین الرابع:

متن زیر را ترجمه کنید و سپس کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده را ترکیب کنید:

او یکی از دانشمندان قرن یازدهم است.نسبش به حارث همدانی یکی از یاران امام علی (ع) می رسد .او دارای تألیفاتی ادبی است مانند :کشکول و صمدیه در علوم نحوی و او یکی از نابغه های زمان خود است.و بهایی متولد بعلبک و ساکن اصفهان و مدفون در مشهد است.

هو:مبتدا مرفوع محلا – من علماء:جارومجرور/خبرمرفوع محلا – نسب:فاعل مرفوع – الی الحارث : جارومجرور – الهمدانی : صفت مجرور – الامامِ: مضاف الیه مجرور – له : جار و مجرور/خبرمقدم مرفوع – مؤلفات :مبتدا مؤخرمرفوع – ادبیة:صفت مرفوع – عصر : مضاف الیه مجرور

 

التمرین الخامس :

 

التحلیل الصرفی

الاعراب

فَ

حرف-غیرعامل-مبنی علی الفتح

-

اصبر

فعل-امر-للمخاطب-مجردثلاثی-لازم-مبنیللمعلوم-مبنی علی السکون

فعل و فاعله ضمیرمستتر(انت)وجمله فعلیه

إن

حرف مشبه-عامل نصب-مبنی علی الفتح

-

وعد

اسم-مفرد-مذکر-جامد-معرفه-معرب- منصرف

اسم إن منصوب

الله

اسم-مفرد-مذکر-جامد-معرفه-معرب- منصرف

مضاف الیه مجرور

حق

اسم-مفرد-مذکر-جامد-نکره-معرب- منصرف

خبر ان مرفوع

 

 

 


التمرین الاول :

کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده را ترکیب کنید.

۱.سیدا :خبر مرفوع به الف – الجنة : مضاف الیه مجرور

۲.أهونُ:خبرمرفوع – التوبةِ:مضاف الیه مجرور

۳.الناسِ:مضاف الیه مجرور – هوا :مفعول به منصوب تقدیراً – ه : مضاف الیه مجرور محلاً

۴.الجهلُ: مبتدامرفوع – أقبحِ :مجرور به حرف جر

 

التمرین الثانی :

جواب صحیح را انتخاب کنید و اعراب آن را بیان نمایید:

۱.أخویکم:مضاف الیه مجرور به یاء

۲.الاستماعِ:مضاف الیه مجرور – حسنَ : مفعول به منصوب

۳.أعمالَ: مفعول به منصوب

۴.الکبیرِ: صفت مجرور

 

التمرین الثالث:

عبارت را بر طبق آنچه خواسته شده کامل کنید:

حاسبی نفسکِ قبل أن تحاسبی

حاسبا انفسکما قبل أن تحاسبا

حاسبوا انفسکم قبل أن تحاسبوا

حاسبنَ أنفسکن قبل أن تحاسبنَ

 

التمرین الرابع :

به عربی برگردانید:

در تابستان چه می کنی ؟

ماذا تفعلُ فی الصیفِ

برای تابستان کارهای زیادی دارم :سفر ،ورزش و مطالعه.

عندی اعمالٌ کثیرة للصیفِ:السفر ، الریاضة و المطالعة.

آیا در تابستان کار هم می کنی؟

هل تعملُ فی الصیف أیضاَ .

بله در کارگاه پدرم کار می کنم.

نعم أعملُ فی معمل أبی .

بسیار خوب،پیامبر و ائمه اهل دانش و کار بودند .

حسناَ جداَ،کان النبی و لائمة اهل العلم و العمل.

بله آنها سرمشق ما هستند.

نعم إنهم قدوتنا.

 التمرین الاول :

صفت و موصوف مناسب را به هم وصل کنید:

الحدائق الجمیلة-قاضیان عادلان-النهرالجاری-اخوین مخلصین-السماء الزرقاء-مکتبات غنیة

التمرین الثانی:

الجملة

الصفة

نوع الصفة

اعرابها

القناعة کنزٌ لاینفد

لاینفد

جمله

مرفوع محلا

إنی احب اخوانی المجدین

المجدین

مفرد

منصوب به یاء

قرأت کتاباً رائعاً

رائعاً

مفرد

منصوب

لحظة الانتصار لحظةٌ نتظرها

ننتظرها

جمله

مرفوع محلا

 

التمرین الثالث:

جای خالی هر مجموعه را با کلمه مناسب پر کنید:

۱.الکاذبُ     ۲.العطلةِ     ۳.السوداءِ

۴.شدیدٍ        ۵.لغةٌ        ۶.درجةٍ

 

التمرین الرابع :

صفت و موصوف را در جمله های زیر تعیین کنید.

 

موصوف

صفت

۱

مومن

یجاهد

۲

النور/الذکر/الصراط

المبین/الحکیم/المستقیم

۳

الطمع

الشدید

۴

صفة

انسانیة/یتخلق.....

 

التمرین الخامس:

للاعراب و التحلیل الصرفی:

 

التحلیل الصرفی

الاعراب

نفصل

فعل-مضارع-متکلم مع الغیر-مزیدثلاثی من باب تفعیل-متعد-مبنیللمعلوم-معرب

فعل و فاعله ضمیرمستتر(نحن)جمله فعلیه

الآیات

اسم-جمع سالم للمونث-جامد-معرفه بأل-معرب-منصرف

مفعول به و منصوب بالکسره

ل

حرف جر-عامل-مبنی علی الکسر

-

قوم

اسم جمع -مذکر-جامد-نکره-معرب-منصرف

مجرور به حرف جر

یعقلون

فعل-مضارع-للغائبین-مجردثلاثی-لازم-مبنی للمعلوم-معرب

فعل و فاعله ضمیربارز(و)جمله وصفیه مجرور محلاً

 


 

التمرین لاول :

مفعول فیه را در عبارتهای زیر تعیین کنید :

1.لیلاَ

2.فوقَ

3.تحتَ

4.یومَ

 

التمرین الثانی:

متضاد هرکلمه را ذکر کنید:

صباح # مساء        تحتَ # فوقَ       خلفَ # أمامَ        بعدَ # قبلَ

قربَ # بُعدَ           داخل # خارج     اللیل # النهار      غد # أمسَ

 

 

التمرین الثالث :

صحّح الأخطاء فی العبارات التالیة مع بیان السبب :

1.عدد الأخطاء : 2 / الشکل الصحیح : الظالمینَ : مجرور به حرف جر است و جمع مذکر سالم در حالت جرعلامت آن یاء می باشد.

یومَ : مفعول فیه و منصوب است .

2.عدد الأخطاء :3 / الشکل الصحیح : المسلمونَ : فاعل و مرفوع است و جمع مذکر سالم در حالت رفع علامت آن واو می باشد.

لیلةَ :مفعول فیه و منصوب است.

عیدِ : مضاف الیه و مجرور است .

3.عدد الأخطاء : 2 / الشکل الصحیح : فائزاً : خبر لیسَ و منصوب است .

یومَ : مفعول فیه و منصوب است .

 

 

 

 

التمرین الرابع :

للإعراب و التحلیل الصرفی :

(الیومَ أکملتُ لکم دینکم)

کلمه

التحلیل الصرفی

الاعراب

أل

حرف تعریف – غیر عامل – مبنی علی السکون

-

یومَ

اسم – مفرد – مذکر – جامد – معرفه بأل –معرب - منصرف

مفعول فیه و منصوب

أکملتُ

فعل ماضٍ – للمتکلم وحده – مزید ثلاثی-متعدّ – مبنی للمعلوم – مبنی علی السکون

فعل و فاعله ضمیر(تُ) بارز و الجملة فعلیة

ل

حرف – عامل جر – مبنی علی الفتح

-

کم

اسم – ضمیر متصل للنصب أو للجر – للمخاطبین– معره - مبنی

مجرور بحرف الجر

دینَ

اسم- مفرد – مذکر – جامد – معرفه بالإضافه –معرب - منصرف

مفعول به و منصوب

کم

اسم – ضمیر متصل للنصب أو للجر – للمخاطبین– معره - مبنی

مضاف الیه و مجرور محلاً

 

 

التمرین الخامس :

مترادف و متضاد :

فتّشَ = بحثَ         وقف # جلسَ           تحتَ # فوقَ

أمامَ # خلفَ        غداً # أمس              تمنّی = رجا

العام = السنة       تعال #  إذهب           البستان = الحدیقة

یری = یشاهد     الأثواب = الملابس      نفع # ضرّالتمرین الأول :

عبارتهای زیر را بخوانید و سپس جدول زیر را کامل کنید :

الفعل الناسخ

اسمه

خبره

1.أخذَ

الجندیّ

یدافعُ

2.عسی

اللهُ

أن ینصرَ

3.أوشک

المذنبُ

أن یتوبَ

4.کاد

الفقرُ

أن یکونَ


التمرین الثانی :

نادرست را تعیین کنید و سپس درست آ ن را بنویسید :

    

خطأ

الشکلالصحیح

1.السّلامَ

السلامُ

2.الفضیلةَ

فضیلةَ

3.بدأت

بدأ

4.لفاطمةِ

لفاطمةَ

 

التمرین الثالث :

با استفاده از داخل پرانتز جمله های زیر را بنویسید :

1.عسی اللهُ یرزقُنا توفیقَ الطاعةِ .

2.کاد المسلمونَ یتّحدونَ ضدّ أعدائهم .

3.بدأ الإسلامُ ینتشرُ فی العالمِ .

 

التمرین الرابع :

کلمه مناسب را برای جای خالی تعیین کنید:

1.البرقُ

2.سیفَ

3.قائدُ

4.یکتبونَ

 

 

التمرین الخامس:

کلمات تعیین شده را ترکیب کنید:

1.العلمُ:مبتدا و مرفوع

عمادَ:اسم لانفی جنس،مبنی بر فتحه،منصوب محلاً

له : جار و مجرور ، خبر لا نفی جنس مرفوع محلاً

یهدمُ:فعل و فاعله ضمیر (هو)مستتر،خبرمرفوع محلاً

بیتَ:مفعول به و منصوب

 

2.ضاقَ:فعل و فاعله ضمیر (هو) مستتر،فعل شرط

اصبرْ:فعل و فاعله ضمیر(انتَ) مستتر،جواب شرط

نکباتُ:اسم عسی و مرفوع

تزول:فعل و فاعل ،خبرعسی و منصوب محلاً

 

التمرین السادس:

للتعریب:

تعطیلی عید

عُطلة العید

سلام علیکم . سال نو مبارک !

السلام علیکم . العامُ الجدیدُ مبروکٌ.

علیکم السلام.سال نو مبارک!

علیکم السلام.العام الجدید مبروک!

در تعطیلی عید کجا بودی ؟

أینَ کنتَ فی عطلة العید ؟

در خانه بودم.

کنتُ فی البیتِ .

آیا به دیدار خویشاوندان رفتی ؟

هل ذهبتَ لزیارة الأقرباء ؟

بله به دیدار پدربزرگ و مادربزرگم رفتم.

نعم ذهبتُ لزیارة جدّی و جدّتی.

برایت سال خوبی آرزو می کنم.

أرجو لک عاماً سعیداً .

متشکرم.

شکراً .

 


التمرین الأول :

آنچه را از شما خواسته شده در جای مخصوص آن بنویسید :

اسم إنّ : المساجدَ – خبر إنّ : بیوتُ

خبر کان : زهوقاً

المفعول به : کم

أداة الحصر : إنّما

الفاعل : العلماءُ

 

التمرین الثانی :

جمله زیر را از مفرد به مثنی و جمع تبدیل کنید :

1.

مثنی : إنّ الجندیینِ یدافعانِ عن الوطن بروحهما .

جمع : إنّ الجندیینَ یدافعونَ عن الوطن بروحهم .

2.

مثنی : لیتکما تنصرانِ المظلومینَ .

جمع : لیتکم تنصرونَ المظلومینَ .

 

التمرین الثالث :

به جای فعل ناقص ، حرفی مشبهه بالفعل قرار دهید و سپس تغییرات لازم را انجام دهید :

1.إنّ الحسدَ یقتلُ صاحبه .

2.إنّک قد نجحتَ فی الحیاة بجدّک .

 

التمرین الرابع :

خطاها را با بیان علت ،تصحیح کنید :

1.المسلمینَ : اسم إنّ و منصوب به یاء است .

متفرقونَ : خبر إنّ و مرفوع به واو است .

بعیدینَ : خبر مادام و منصوب به یاء است .

2.ممرّضاتِ : اسم إنّ و منصوب به کسره است .

ساهراتٌ : خبر إنّ و مرفوع است .

 

التمرین الخامس :

کلماتی که با دو خط مشخص شده ترکیب (الإعراب) کنید و کلماتی که با یک خط مشخص شده تجزیه ( التحلیل الصرفی ) کنید :

إنّ : الحرف المشبهة بالفعل – عامل نصب – مبنی علی الفتح

أحکمُ : اسم – مفرد – مذکر – مشتق (اسم تفضیل ) – معرف بالإضافه – معرب – غیر منصرف

وعدَ : اسم إنّ و منصوب

الحقّ : خبر إنّ و مرفوع

 

التمرین السادس :

مترادف و متضاد :

التمر = الرطب          سألَ # أجابَ                 البیع # الشراء

الأمّ = الوالدة            الأجود # الأردأ               الصادق # الکاذب

الظّلام# النور            الأفضل = الأحسن          الأضواء # الظلمات

 


التمرین الاول :

جواب درست را انتخاب کنید :

1.گزینه (الف) درست است زیرا در گزینه (ب) فعل (تطالع) به صورت مونث آمده که غلط است .

2.گزینه (ب) درست است زیرا در گزینه (الف) العصافیر باید مرفوع  می شده که منصوب شده است و غلط است.

3.گزینه (الف) درست است زیرا در گزینه (ب) مازالوا در ابتدای جمله باید به صورت مفرد می آمد که به صورت جمع آمده است و غلط است.

4.گزینه (ب) درست است زیرا در گزینه (الف) فعل ناقص به صورت مونث آمده که غلط است .

 

التمرین الثانی :

جاهای خالی را پر کن تا جمله های کاملی بسازی :

مازال المصلّون فی المسجد .

أصبح المجاهدونَ یدافعون عن الوطن .

کانتْ أیام الصیف حارّةً .

صارتْ الأمةُ الإسلامیّة متحدةً .

 

التمرین الثالث :

کلماتی که دو خط دارند ترکیب (الإعراب) کنید و کلماتی که یک خط دارند تجزیه (التحلیل الصرفی) کنید :

1.الزهرة : اسم – مفرد – مونث – جامد –نکره– معرب – منصرف

ثمرة : خبر تصبح و منصوب

فی : حرف – عامل جر – مبنی علی السکون

2.الطالب : اسم کان و مرفوع

کتب : فعل ماضٍ – للغائب – مجرد ثلاثی –متعدّ – مبنی علی الفتح

اللّوح : مجرور بحرف الجر

3.لیسَ : فعل ماضٍ – ناقص – للغائب – مجردثلاثی – مبنی علی الفتح

النفاق : اسم – مفرد – مذکر – جامد – معرفهبأل – معرب – منصرف

صفة : خبر کان و منصوب

محمودة : اسم – مفرد – مونث – مشتق – نکره –معرب – منصرف

 

التمرین الرابع :   افعال ناقصه را در جمله های زیر حذف کنید و تغییرات لازم را انجام دهید :

1.البوصیریُّ معروفٌ بقصیدته (البردة) .

2.الأغنیاءُ یساعدونَ الفقراءَ .

3.نحنُ أحرارٌ بعد ثورتنا الإسلامیّة .

 


التمرین الاول

با انتخاب عدد یا معدود مناسب ، هر جمله را کامل کنید :

لکل فصل ثلاثةُ أشهر .

فی البیت خمسة مصابیحَ .

نتعلّم فی المدرسة لغتین إثنتینِ .

رأیت فی الموقف اثنتی عشرة سیّارة .

فی الحدیقة إحدی عشرة شجرة .

أهدیت اثنی عشر کتاباً إلی مکتبة المدرسة  .

 

التمرین الثانی :

برای جای خالی عدد مناسب انتخاب کنید :

1.اثنتا عشرة

2.سبعَ

3.اثنینِ – واحدٌ

4.اثنا عشرَ

 

التمرین الثالث :

جای خالی را با عدد مناسب کامل کنید :

تدور مباراة کرة السلة بین فریقینِ اثنینِ .

و یتألّف مِن خمسةِ لاعبینَ .

یشرفُ علی المباراة حکمٌ واحدٌ .

و یساعده حکمانِ اثنانِ .

 

جای خالی را با معدود مناسب کامل کنید :

اجریت خلال سنةٍ واحدةٍ .

خمسُ مسابقاتٍ ریاضیّة فی مدرستنا .

اشترک فیها اکثر من احدعشر فریقاً

فی کلّ فریق سبعة لاعبینَ .

و خصّص المدیر جائزتینِ اثنتینِ للفائزینَ .

فی لعبةٍ واحدةٍ .

 

التمرین الرابع :

درست را از نادرست جدا کنید و سپس آن را در جای مناسب بنویسید :

1.صحیح

2.خطأ (الشکل الصحیح : إثنینِ )

3.صحیح

4. خطأ (الشکل الصحیح : عَشرِ )

5. خطأ (الشکل الصحیح : إثنا عشرَ )

 

التمرین الخامس :

آمادگی برای امتحان

الاستعداد للإمتحان

للتعریب : به عربی برگردانید .

سه ماه دیگر امتاحانات شروع می شود

تبدأ الإمتحانات بعد ثلاثةِ أشهرٍ .

بله می دانم.

نعم أعلمُ .

آیا شما برای امتحان آماده ای ؟

هل انت مستعدّ للإمتحان ؟

بله من هر روز چهارساعت درس می خوانم .

نعم أنا أدرسُ أربع ساعاتٍ کلّ یومٍ .

بسیار خوب ،چندساعت عربی می خوانی ؟

حسناً ، کم ساعةً تدرسُ العربی ؟

یک ساعت عربی می خوانم.

أدرسُ العربی ساعةً واحدةً .

زبان عربی از درس های مهم است .

إنّ لغة العربیّة من الدروس الهامّة .

ما همیشه به این زبان نیاز داریم .

نحن بحاجة إلی هذه اللغة دائماً .

بله زبان عربی زبان دین و فرهنگ ماست .

نعم إن اللغة الغربیّة‌ لغة دیننا و ثقافتنا.

 


التمرین الاول :

با استفاده از تصویرها فعل های جمله ها را از مجهول به معلوم تبدیل کنید .

1.تُرشَدُ التلمیذاتُ .

2.یُقرَأُ القرآنُ فی صباحٍ .

3.نُصِرَ المسلمونَ فی غزوة بدرٍ .

 

التمرین الثانی :

با استفاده از تصویرها فعل های جمله ها را از معلوم به مجهول تبدیل کنید .

1.کتبتْ الطالبةُ الدرسَ .

2.یَحصدُ الفلاحانِ الزرعَ .

3.سَمعَ الطلابُ صوتَ الجرسِ .

 

التمرین الثالث :

1.اُخرِجْنا – (نا) نائب فاعل از نوع ضمیر بارز

2.کُتِبَ – (الصیامُ) نائب فاعل از نوع اسم ظاهر

3.اُنزِلَ – (ضمیر مستتر هو) نائب فاعل از نوع ضمیر مستتر

4.تُرجِعَ – (الامورُ) نائب فاعل از نوع اسم ظاهر

5.اُنزِلَ – (القرآنُ) نائب فاعل از نوع اسم ظاهر

 

التمرین الرابع :

المرادف و المضاد :

سلمَ # مرضَ    الآمر# الناهی     الهول = الخوف

عادَ = رجعَ   رأی = شاهدَ     الغزوة = الحرب

 

 التمرین الاول :

سه فعل مضارع از متن اول پیدا کنید و سپس اعراب آنها را بگویید :

تقاتلونَ : مضارع مرفوع به ثبوت نون

أن یکونَ :مضارع منصوب به فتحه

لم یتّبع : مضارع مجزوم به سکون

 

التمرین الثانی :

1.گزینه ب (فاعل)

2.گزینه ج (3)

3.گزینه د (منصرف)

4.گزینه ب (القتال)

5.گزینه الف (فرعی)

 

التمرین الثالث :

الکلمة

التحلیل الصرفی

الاعراب

تواضعَ

فعلامر ، للمخاطب، مزید ثلاثی، لازم ، مبنی علی السکون

فعل وفاعله ضمیر (انت) المستتر و الجملة فعلیة

یرفعْ

فعلمضارع مجزوم،للغائب،مجرد ثلاثی،متعدّ، معرب

فعل وفاعله (الله) و الجملة فعلیة

ک

اسم،ضمیرمتصل للنصب او للجر ، للمخاطب ، معرفه ، مبنی علی الفتح

مفعولبه ، منصوب محلاً

الله

اسم،مفرد ، مذکر، جامد ، معرفه (اسم علم) ، معرب

فاعلمرفوع

 

التمرین الرابع :

تلاش رمز موفقیت است ( الإجتهاد سرّ النجاح )

رمز موفقیت تو در درس چیست ؟ (ماهو سرّ نجاحک فی الدراسة ؟)

من تلاش می کنم .هر کس تلاش کند موفق می شود . (أنا أجتهد ُ . من یجتهدْ ینجحْ ).

آیا مرا در درسها کمک می کنی ؟ ( هل تساعدنی فی الدروس ؟ )

البته ، با کمال میل . (طبعاً ،  بکلّ سرورٍ )

سپاسگزارم ، دوست دارم که در همه درسها قبول شوم . ( شکراً ، أحبّ أن أنجحَ فی کلّ الدروس )

چه وقت شروع کنیم ؟( متی نبدأ ؟)

امروز . (الیوم )

بسیار خوب ، من در خدمت شما هستم . ( جیّد جدّاً . أنا فی خدمتک )


التمرین الاول :

1.حتی ننتصرَ

2.لن یسرفوا

3.تشکرینَ

 

التمرین الثانی :

1.یتعاونوا : مضارع منصوب به حذف نون

2.أسألُ : مضارع مرفوع به ضمه    تدخلَ : مضارع منصوب به فتحه

3.یخلقُ : مضارع مرفوع به ضمه – یجدّدُ : مضارع مرفوع به ضمه

 

التمرین الثالث :

لا یعدمُ الصبورُ الظفرَ

 

الحلیل الصرفی

الاعراب

لا

حرف نفی ، غیر عامل ، مبنی بر سکون

-

یعدمُ

فعل مضارع ،للغائب،مجرد ثلاثی ، متعدٍ ، معرب

فعل و فاعله (الصبور) جمله فعلیه

ال

حرف تعریف، غیر عامل ، مبنی علی السکون

-

صبورُ

اسم، مفرد ، مذکر، مشتق ، معرفه به ال ، معرب ،منصرف

فاعل مرفوع

ال

حرف تعریف، غیر عامل ، مبنی علی السکون

-

ظفرَ

اسم، مفرد ، مذکر، جامد ، معرفه به ال ، معرب ،منصرف

مفعول به ، منصوب

 التمرین الاول :

1.هذا – مفعول به منصوب محلاً – اسم اشاره

2.(و) – فاعل مرفوع محلاً – ضمیر

3.مَن – مفعول به منصوب محلا – اسم موصول

 

التمرین الثانی :

1.بالهدی : مجرور تقدیراً

2.داعیَ : مفعول به و منصوب به فتحه

3.الدنیا : مبتدا مرفوع تقدیراً

4.بتقوی : مجرور تقدیراً

5.جوارحی : مفعول به و منصوب تقدیراً

 

التمرین الثالث :

للتعریب :

آمال المستقبل

تنعقدُ مراسم التکریم لیومِ الطالب فی المدرسة .

لماذا نسمّی ذلک الیوم ، یوم الطالبِ ؟

یوم الطالب ، یوم الإستشهاد لجمعِ من الطلاب .

إنّ الطلاب آمال المستقبل .

نعم ، مستقبل البلاد بأیدی الطلاب .

هل تعرفُ ما هو واجبنا ؟

واجبنا هو الدراسة و بناء الوطن المستقلّ .

 

التمرن الرابع :

1.نا : (فاعل مرفوع محلاً)  ، موسی : (مجرور به حرف جر تقدیراً ) ، عصا : (مجرور به حرف جر تقدیراً ) ، الحجر : (مفعول به و منصوب به فتحه )

2.الدنیا : (مبتدا مرفوع تقدیراً ) ، سجنُ : (خبر مرفوع به ضمه)

 

 التمرین الاول :

علامتهای اعراب فرعی را در عبارتهای زیر تعیین کنید :

1.التوابینَ : مفعول منصوب ، به اعراب جمع مذکر سالم (یاء علامت نصب)

2.سیئاتِ : مفعول منصوب ، به اعراب جمع مونث سالم (حرکت کسره   ِ  علامت نصب )

3.فاطمةَ : مجرور به حرف جر ، به اعراب اسمهای غیر منصرف (حرکت فتحه  َ  علامت جر )

الآخرین : مجرور به حرف جر ، به اعراب جمع مذکر سالم (یاء علامت جر)

4.أباک : مفعول منصوب ، به اعراب اسماء خمسه (الف علامت نصب )

 

التمرین الثانی :

در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید :

1.یدَیک – الصالحینَ

2.السماواتِ

3.المجاهدونَ

4.ذی الحجة – مکةَ

 

التمرین الثالث :

خطای مشخص شده را اصلاح کنید با بیان دلیل :

1.المسلمونَ : فاعل مرفوع  ، علامت رفع در جمع مذکر سالم (واو) است .

فلسطینَ : مجرور به حرف جر ، علامت جر در اسمهای غیر منصرف (حرکت فتحه  َ  ) است.

2. الحسناتُ :اسمی که (ال) بگیرد ، تنوین نمی گیرد.

السیئاتِ : مفعول منصوب ، علامت نصب در جمع مونث سالم (کسره   ِ  ) است .

3.أخیک : مجرور به حرف جر ، علامت جر در اسماء خمسه ( ی ) است .

همةً : مفعول به است و باید منصوب شود .

 

التمرین الرابع :

مترادف و متضاد :

الصدیق # العدو

الیمین # الشمال

القرب # البعد

المعین = الناصر

أجابَ # سأل

بعث = أرسل

آتی = أعطی

الکرب = الحزن

عندما = حینماالتمرین الاول :

در جای خالی موصول مناسب قرار دهید :

1.الذینَ

2.التی

3.اللتَینِ

4.الذی

 

التمرین الثانی:

معرفه ها را استخراج نموده و در جای مناسب قرار دهید :

العلم : الله ، نوح

الضمیر : کم ، أنا

المعرّف بـ (ال) : السماوات ، الارض ، المرسلینَ

المعرّف بالاضافه : قوم ، أمة ، ربّ

الموصول : ما

الاشارة : هذه

 

 

 التمرین الاول

1.الفعل اللازم :تقرّبوا

2.الفاعل،اسم ظاهر : اللهُ

3.المفعول،اسم ظاهر : الناسَ

4.المفعول،ضمیر متصل : ضمیر(ه) در یرحمه

5.الفاعل ،ضمیر بارز : ضمیر (و) در تقرّبوا

6.الفاعل، ضمیر مستتر : ضمیرمستتر(هو) در (یرحم)

 

التمرین الثانی :

فعل مضارع : نشرح

فعل مزید : أنقضَ

مفعول به : صدر ، وزر ، ظهر ، ذکر

فاعل مستتر : نحن در (نشرح) – هو در (انقض)

فاعل ضمیر بارز : نا در (وضعنا) –  نا در (رفعنا)

ضمیر متصل : ک ، ک ، نا ، ک ، ک ، ک ، نا ، ک ، ک

فعل مبنی : وضعنا ، أنقضَ ، رفعنا

فعل معرب : نشرح

 

التمرین الثالث :

1. الطالبةُ

2. ی

3.الحجّاجُ

4. ا

 

التمرین الرابع

1.ساهراتٌ : خبر مفرد

2.یزرعان : خبر جمله

3.فوق ایدیهم : خبر شبه جمله

4.علی الجدارِ : خبر شبه جمله

 

 

 


التمرین الاول :

الله لطیف بعباده یرزق من یشاء .

نحن نرزقکم و إیّاهم .

و اذکر ربک فی نفسک .

یا قوم اذکروا نعمة الله .

 

التمرین الثانی :

1.شاکراً : (نوع مشتق : اسم فاعل) ، (اسم مفعول : مشکور)

2.حلّاف : (نوع مشتق : اسم مبالغه) ، (حروف اصلی : ح ل ف)

3.مفاتح : (وزن کلمه : مفاعل) ، (حروف اصلی : ف ت ح)

4.غضبان : (وزن : فعلان) ، (نوع مشتق : صفت مشبه)

 

التمرین الثالث :

غلبَ

ابعثْ

أرسلَ

جهّز

لاتشربوا

لانتحمّلُ

اٌخرجوا

 

التمرین الرابع

للتعریب :

سلامٌ علیکم

علیکم السلام . کیف حالک .

الحمد لله ، أنا بخیر .

أنا مسرورٌ من زیارتک .

شکراً . لماذا انتخبتَ العلوم الإنسانیة ؟

آنا احبّ الادب الفارسیّ کثیراً .

ما هو مفتاح فهم الادب الفارسیّ ؟

اللغة العربیة .

نعم . صحیحٌ .

 


پاسخ تمرین های درس اول عربی دوم انسانی

پاسخ تمرین های درس دوم عربی دوم انسانی

پاسخ تمرین های درس سوم عربی دوم انسانی

پاسخ تمرین های درس چهارم عربی دوم انسانی

پاسخ تمرین های درس پنجم عربی دوم انسانی

پاسخ تمرین های درس ششم عربی دوم انسانی

پاسخ تمرین های درس هفتم عربی دوم انسانی

پاسخ تمرین های درس هشتم عربی دوم انسانی

پاسخ تمرین های درس نهم عربی دوم انسانی

پاسخ تمرین های درس دهم عربی دوم انسانی

پاسخ تمرین های درس یازدهم عربی دوم انسانی

پاسخ تمرین های درس دوازدهم عربی دوم انسانی

پاسخ تمرین های درس سیزدهم عربی دوم انسانی

پاسخ تمرین های درس چهاردهم عربی دوم انسانی

پاسخ تمرین های درس پانزدهم عربی دوم انسانی

پاسخ تمرین های درس شانزدهم عربی دوم انسانی


X