پاسخ تمرینات درس اول عربی اول

 

التمرین الاول :

1.مفاتح

2.اعبدی

3.علماء

4.یأمرون

5.امرأة

6.ارکان

 

رمز  : فعل أمر

 

التمرین الثانی :

ماضی : ضحکوا(خندیدند)عصفت(وزید) فقدتم(از دست دادید) عزمنا(تصمیم گرفتیم)

مضارع : یکشفان (کشف می کنند) نصدق (راست می گوییم) یخسر (ضرر می کند) تقدرین (می توانی)

أمر : اُترک (ترک کن) إحملا (حمل کنید) إفتحوا (باز کنید) ارحموا (رحم کنید)

نهی : لاتقنطی (ناامید نشو) لاتحبسا(حبس نکنید) لاتظلموا(ستم نکنید) لاتیأس (مأیوس نباش)

 

التمرین الثالث :

1.لاتلبسوا

2.لاتحزنْ

3.لاتقربا

 

التمرین الرابع :

ماضی

منفی (ماضی)

مضارع

منفی(مضارع)

نهی(از مضارع مخاطب)

تعب(خسته شد)

ماتعبَ(خسته نشد)

یتعبُ(خسته می شود)

لایتعبُ(خسته نمی شود)

لاتتعبْ(خسته نباش)

شربتَ(نوشیدی)

ماشربتَ(ننوشیدی)

تشرَبُ(می نوشی)

لاتشربُ(نمی نوشی)

لاتشربْ(ننوش)

صرخنَ(فریاد زدند)

ماصرخنَ(فریادنزدند)

یصرخنَ(فریاد می زنند)

لایصرخنَ(فریاد نمی زنند)

لاتصرخنَ(فریاد نزنید)

 

التمرین الخامس :

مثنی (مفرد) : والدین (والد) جنتان (جنت) بحرین (بحر)

جمع سالم (مفرد) : مسئولین (مسئول) عالمات(عالمة) صادقین(صادق) صالحات(صالحة) خاشعون(خاشع)فراشات(فراشة)

جمع مکسر(مفرد) : ایّام (یوم) علوم (علم) عباد (عبد)

 

التمرین السادس :

هم

انتَ

هو

 

التمرین السابع :

مبتدا : قول

خبر : صدقٌ

فاعل : اللهُ

مفعول : الامثالَ

مجرور به حرف جر : الناسِ

 

التمرین الثامن :

1.در جستجوی عیب های مردم نباشید.

2.خداوند می داند و شما نمی دانید.

3.رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را بپرستید.

 


X