پاسخ تمرین های درس دوم عربی اول دبیرستان

التمرین الاول :

1.صحیح

2.غلط

3.غلط

 

التمرین الثانی :

فاعلَ : هاجرَ – کاتبَ - جالسَ

فعّلَ : علّمَ – قدّمَ - کبّرَ

أفعلَ : أکرمَ – أشرکَ - أحسنَ

یُفاعلُ : یُهاجرُ – یکاتبُ - یجالسُ

یُفعّلُ :یُعلّمُ – یُقدّمُ - یُکبّرُ

یُفعِلُ : یُکرِمُ – یُشرکُ - یُحسِنُ

مُفاعلة : مُهاجرة – مکاتبة - مجالسة

تفعیل : تعلیم – تقدیم - تکبیر

إکرام : إکرام – إشراک – إحسان

 

التمرین الثالث :

1.أحسَنَ

2.أنزلنا

3.ثَبّتَ

4.نزّلنا

 

التمرین الرابع :

باب

ماضی

مضارع

امر

إفعال

أکرمتُ(گرامی داشتیم)

نُکرمُ(گرامی می داریم)

أکرِموا(گرامی بدارید)

تفعیل

نزّلَ(نازل کرد)

تنزّلونَ(نازل می کنید)

نزّلَ(نازل کن)

مفاعلة

جاهدنَ(جهادکردند)

تجاهدینَ(جهاد می کنی)

جاهدی(جهاد کن)

 

التمرین الخامس:

1.مؤمن به هنگام برخورد با مشکلات احساس ضعف نمی کند.

2.خدایا دلهای ما را به نور ایمان و یقین روشن کن .

3.اینان سعادت را در کمک کردن به دیگران یافتند.

4.مؤمنان با مالهایشان و جانهایشان در راه خدا جهاد می کنند.

 


X