پاسخ تمرین های درس سوم عربی اول دبیرستان

التمرین الاول

بر اساس متن، صحیح را معین کنید.

1.صحیح

2.صحیح

3.غلط

4.صحیح

 

التمرین الثانی

افعال مزید را تعیین کرده و در جای مناسب بنویسید.

1.ینقلبُ

2.جاهد

3.أرسلنا

4.کفّرْ

5.إستکبرَ

 

التمرین الثالث

جای خالی را مناسب با ضمیر کامل کن

 

هم

هنّ

هما

أنتما

أنتنّ

أنتم

ماضی إستضعفَ

إستضعفوا

إستضعفنَ

إستضعفا

إستضعفتما

إستضعفتنّ

إستضعفتم

مضارع یتعارضُ

یتعارضونَ

یتعارضنَ

یتعارضانِ

تتعارضانِ

تتعارضنَ

تتعارضونَ

امر تعلّمَ

 

 

 

تعلّما

تعلّمنَ

تعلّموا

 

التمرین الرابع

هر فعل را در جای مناسبش بنویس

إفتعال : إفتتحَ – إجتنبوا – نکتسبُ – ینتصرونَ

تفعّل : تبسّم – تنزّلُ

إنفعال : إنصرفَ – تنبسطُ – إنقلبَ

 

التمرین الخامس

صحیح را معین کنید .

1.تسلیم نمی شوند

2.جهاد کن

3.بیاموز – می آموزی

 


X