پاسخ تمرین های درس پنجم عربی اول دبیرستان

 

التمرین الاول:

1.بشیر (صفت مشبه ) # نذیر (صفت مشبه )

2.کافر (اسم فاعل) # مؤمن (اسم فاعل)

3.ناقص (اسم فاعل)  # کامل  (اسم فاعل)

 

التمرین الثانی :

مشتق

نوع مشتق

معنی

أمّارة

اسممبالغه

بسیارامرکننده

أحسن

اسم تفضیل

نیکوتر(در اینجا به معنی نیکوترین)

حمید

صفتمشبه

ستوده

مجید

صفتمشبه

سرافراز

مشرق

اسمزمان و مکان

مشرق

مغرب

اسمزمان و مکان

مغرب

 

 

 

 

التمرین الثالث :

در تجزیه کلماتی که زی آنها خط کشیده شده صحیح را مشخص کنید :

رزقَ : فعل ماض ، للغائب ، مجرد ثلاثی

صالح : اسم ، مفرد ، مذکر ، مشتق (اسم فاعل )

 


X