پاسخ تمرین های درس ششم عربی اول دبیرستان :

التمرین الاول :

جای خالی را کامل کنید :

هوشکرَ ربّه.

هکاشکرا ربّهما.

همشکروا ربّهم .

هیشکرتْ ربّها.

هماشکرتا ربّهما .

هنّشکرْنَ ربّهنّ .

 

 

 

أنتَتشکرُ ربّکَ.

انتماتشکرانِ ربّکما.

انتمتشکرونَ ربّکم.

انتِتشکرینَ ربّکِ .

انتماتشکرانِ ربّکما.

انتنّتشکرْنَ ربکنّ .

 

 

 

اُشکرْربّکَ .

اشکراربّکما.

اشکرواربّکم.

اشکریربّکِ .

اشکراربّکما.

اشکرنَربّکنّ .

 

التمرین الثانی :

جای خالی را پر کنید :

هوناجحٌ .

هماناجحانِ.

همناجحونَ.

هیناجحةٌ.

هماناجحتانِ.

هنّناجحاتٌ .

 

 

 

هومجتهدٌ.

همامجتهدانِ .

هممجتهدونَ.

هیمجتهدةٌ .

همامجتهدتانِ.

هنّمجتهداتٌ.

 

التمرین الثالث :

خطاها را در ترجمه ی عبارتهای زیر تصحیح کنید :

1.هم مشغولون بمطالعة دروسهم و نحن نفکّر فی الامتحان .

آنها سرگرم مطالعه درسهایشان هستند و ما به امتحان فکر می کنیم .

2.انتم تتعلّمون الللغة العربیّة لأنّها لغة القرآن .

شما زبان عربی را فرامی گیرید چون آن زبان قرآن است .

3.الیوم اکملت لکم دینکم و اتممتُ علیکم نعمتی .

امروز دینتان را برای شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم.

 

التمرین الرابع :

کلمات زیر را با ضمیر (یاء) بنویسید .

علّمَ:علّمنی           معلم : معلمی          ینصرُ : ینصرنی        

بـ : بی                 أکرمَ : أکرمنی             قلم : قلمی


X