پاسخ تمرین های درس هفتم عربی اول دبیرستان :

التمرین الاول :

در جای خالی موصول مناسب قرار دهید :

1.التی

2.اللّتی

3.ما

4.من

5.الذینَ

 

التمرین الثانی :

جای خالی را مطابق نمونه کامل کنید :

المومنة هی التی تتوکّلُ علی الله فی الحیاة.

المومنونَ هم الذین یتوکّلون علی الله فی الحیاة.

المومناتُ هنّ اللّاتی یتوکّلنَ علی الله فی الحیاة .

 

التمرین الثالث :

در ترجمه عبارتهای زیر ، صحیح را معین کن :

1.الحمد لله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض.

سپاس خدای را که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست

2.قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون

به تحقیق مومنانی که در نمازهایشان فروتنند رستگار شدند.

3.العاجزُ من عجزَ عن اکتساب الثواب .

ناتوان کسی است که از به دست آوردن ثواب عاجز باشد .

 

التمرین الرابع :

در تجزیه کلماتی که با خط مشخص شده اند صحیح را انتخاب کن:

الف.هو: اسم ، ضمر منفصل للغائب

ب.الذی : اسم،موصول خاصّ ، للمفرد المذکر

ج.أرسلَ :فعلٌ ماضٍ ، للغائب ، مزید ثلاثی

د.ــه : اسم ، ضمیر متصل للنصب أو للجرّ

 


X