پاسخ تمرین های درس هشتم عربی اول دبیرستان

التمرین الاول :

کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده را در جای مناسب از جدول قرار بده :

الف :

 

المبنی

علی الضم

علی الفتح

علی الکسر

علی السکون

الاسم

نحنُ

الذینَ

هذه

منْ

الفعل

وجدوا

وعظَتْه

-

درسْنا

الحرف

-

-

لِـ

فی

 

ب:

 

المعرب

المرفوع

المنصوب

المجرور

المجزوم

الاسم

صعبٌ

کلَّ

الماءِ - الجاهلِ

-

الفعل

یعتمدُ

-

-

لاتتکاسلْ

 

التمرین الثانی :

هر کلمه از ستون اول را به آنچه مناسبش است از ستون دوم وصل کن :

کیفَ : اسم استفهام و مبنی علی الفتح

اُدرسْ : فعل امر و مبنی لی السکون

هؤلاءِ :اسم اشاره و مبنی علی الکسر

هی : ضمیر منفصل مرفوع و مبنی علی الفتح

الذی : موصول خاص و مبنی علی السکون

یعلمُ : فعل مضارع مرفوع و معرب

 

التمرین الثالث :

در ترجمه عبارتهای زیر ،صحیح را تعیین کن :

1.آولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقونَ.

آنان کسانی اند که راست گفتند و آنان همان پرهیزکارانند .

2.فاصبرْ علی ما یقولونَ و سبّح بحمد ربّک .

پس بر آنچه می گویند شکیبا باش و به ستایش پروردگارت تسبیح گوی.

3.إنّی لما أنزلتَ الیّ من خیرٍ فقیرٌ .

همانا من به آنچه از نیکی به سویم فرستی ،نیازمندم .


X