‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پاسخ تمرین های درس نهم عربی اول دبیرستان:

التمرین الاول :

صحیح و غلط را در عبارتهای زیر تعیین کنید.

۱.امام با حرکتش اصلاح امت پیامبر خدا را قصد کرد. (صحیح)

۲.خداوند توبه حر را پذیرفت .(صحیح)

۳.کاروان امام (ع) به کوفه رسید .(غلط)

۴. اهل کوفه برای دعوت امام (ع) نامه ها نفرستادند.(غلط)

 

التمرین الثانی :

جای خالی را با صیغه مناسب پر کنید.

۱.یرفعُ

۲.یرفعُ

۳.یقربانِ

۴.یقربُ

۵.یصدقونَ

۶.یصدقُ

۷.یتعبنَ

۸.تتعبُ

 

التمرین الثالث :

خطاهای موجود در اعراب و تحلیل صرفی را اصلاح کنید.

ینجح : فعل مضارع – للغائب – مجرد ثلاثی – معرب / فعل مرفوع و فاعله (الصادق) و جمله فعلیه.

الصادق : اسم – مفرد – مذکر – مشتق – اسم فاعل – معرب / فاعل و مرفوع

و : حرف – مبنی علی الفتح

یفشل : فعل مضارع – للغائب – مجرد ثلاثی – معرب / فعل مرفوع و فاعله (الکاذب) و جمله فعلیه.

الکاذب : اسم – مفرد – مذکر – مشتق – اسم فاعل – معرب / فاعل و مرفوع .

 

 

 

 

التمرین الرابع :

جدول را با استفاده از کلماتی که در عبارتهای زیر آمده پر کنید .

انواع فاعل

اسم ظاهر

الله

ضمیر بارز

ضمیر(و) در اذکروا

ضمیر مستتر

ضمیر(انت) در (اخرج) و ضمیر (هی) در (تذهب)

مفعول به

جار و مجرور

مفعول به

المومن – قوم – نعمة – السیئة

جارو مجرور

برحمة – من الظلمات – الی النور - علیکم

 

التمرین الخامس :

عبارتهای زیر را به عربی برگردانید.

۱.علم ، انسان را به خداوند نزدیک می کند .

(العلم یقرب الانسان الی الله)

۲.وقت نماز رسیده است الان می رویم و نماز می خوانیم .

(قدحان وقت الصلاة نذهب الان و نصلی )

۳.آنها نور حق را ندیدند و از حقیقت دور شدند .

(اولئک ما ابصروا نور الحق و ابتعدوا عن الحقیقة )

 

التمرین السادس :

مترادف و متضاد را تعیین کنید .

الشاب # العجوز           الثوب = اللباس             السوء  # الحسن

الجید = الطیب              وجد # فقد                      تحت  # فوق

بعث = ارسل                علینا # لنا                     الابن =  الولد     

اقترب  # ابتعد             الفتی = الشاب               الحسنة  # السیئة

 

 

 


X