‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پاسخ تمرین های درس دهم عربی اول دبیرستان:

التمرین الاول :

جمله های زیر را جای مناسبی از جدول قرار دهید :

 

جمله اسمیه

مبتدا

خبر

نوع خبر

۱

الحمدُ

للهِ

شبه جمله(جارومجرور)

۲

الرائدُ

لایکذبُ

جمله(فعلیه)

۳

هؤلاء

مصابیحُ

مفرد(اسم)

۴

الصدقُ

رأسُ

مفرد(اسم)

۵

شرفُ

بالمکینِ

شبه جمله(جارومجرور)

 

 

التمرین الثانی :

فاعل را به مبتدا و مبتدا را به فاعل تبدیل کن و تغییرات لازم را انجام بده :

۱.  المومنون یأمرون بالمعروف.

۲. الوالدان یعطفان علینا.

۳. ساعدت التلمیذتان امهما .

۴. المسلمات یجتمعن فی المسجد.

۵.تعطف الممرضات علی المرضی.

۶.رفع المسلمون اعلام الحضارة فی العالم.

 

التمرین الثالث :

خطا را در هر عبارت مشخص کرده و سپس صحیح آن را بنویسید:

۱.لایحصلُ (لاتحصلُ)

۲.المعلمُ(المعلمون)

۳.حسنَ(حسنُ)

۴.ترفعُ(یرفعُ) – قیمةُ(قیمةَ)

 

التمرین الرابع:

در هر تصویر جای خالی را پر کنید :

فاعل : قطة – مفعول : فئراناً

مبتدا : هی / نحن  -  خبر: لاتذهب/جربنا

مفعول: (ها) در نهاجمها – جاروجرور:من مکانِ

فعل:اهاجم/اغتنموا – فاعل:أنا / (و) در اغتنموا

فعل:تقدمت/شاهد/تهرب  -  فاعل:هی / الجمیع / القطة

لازم:فرحن – متعدی:شاهدت

 

التمرین الخامس :

۱.میوه برای سلامتی بدن مفید است.

الف.الفاکهة مفیدة لسلامة البدن.

۲.فرصت را برای یادگیری غنیمت شمارید.

ب.اغتنموا الفرصة للتعلم.

۳.مسلمانان برای کاری مهم در مسجد جمع می شوند.

الف.یجتمع المسلمون لأمر مهم فی المسجد.

 

التمرین السادس:

الاعراب و تحلیل صرفی صحیح را انتخاب کنید.

العاقلُ یغتنمُ الفرصة فی الحیاة .

العاقلُ : اسم-مشتق(اسم فاعل)-مذکر-معرب / مبتدا و مرفوع و جمله اسمیه

یغتنم : فعل-مضارع-للغائب-مزیدثلاثی-متعد-معرب/فعل و فاعله ضمیر هو مستتر و جمله فعلیه وخبرمن نوع فعلیه و مرفوع محلا.

الفرصة :اسم-جامد-معرب-مفرد-مونث/ مفعول و منصوب

فی:حرف جر – مبنی علی السکون

الحیاة:اسم-مفرد-مونث-جامد-معرب/مجرور به حرف جر

 

 


X