الدرس السابع

التمرین الأول :

عبارتهای زیر را بخوانید و جاهای خالی را پر کنید :

مضارع مرفوع

الفعل

علامة الرفع

اصلیة / فرعیة

یُغیّرُ

ضمه

اصلی

 

مضارع منصوب

الفعل

علامة النصب

اصلیة / فرعیة

یُغیّروا

حذف نون

فرعی

تبلُغَ

فتحه

اصلی

تلعقَ

فتحه

اصلی

 

مضارع مجزوم

الفعل

علامة الجزم

اصلیة / فرعیة

تؤمنوا

حذف نون

فرعی

تقنطوا

حذف نون

فرعی

تقرضوا

حذف نون

فرعی

یُضاعفْ

سکون

اصلی

تَحسب

سکون

اصلی

 

 

التمرین الثانی :

کلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید با ذکر دلیل :

1.یَهلکَ (زیرا حرف(لن) که قبل از آن آمده از حروف ناصبه است)

2.ننجحَ (زیرا حرف(لـِ) که قبل از آن آمده از حروف ناصبه است)

نکته : (لـِ ناصبه در وسط جمله به کار می رود و علت ماقبلش را بیان می کند)

 

التمرین الثالث :

جای خالی را با صیغه مناسب از فعل مضارع (نجحَ) کامل کنید :

1.تَنجحنَ

2.تنجحوا

3.تنجحونَ

4.ینجحْ

5.ینجحَ

 

التمرین الرابع :

خطاهایی که در اعراب و تحلیل صرفی وجود دارد ،اصلاح کنید :

 

التحلیل الصرفی

الإعراب

إنْ

حرف شرط،عامل جزم،مبنی علیالسکون

 

تنصروا

فعل مضارع ،للمخاطبین،مجردثلاثی،متعد،معرب

فعل مجزوم بحذف نون الإعراب وفاعله (و) و الجملة الفعلیة و شرطیة

الله

اسم،مفرد،معرفه به علم،معرب

مفعول به و منصوب محلاً

ینصرُ

فعل مضارع،مجرد ثلاثی،معرب

فعل مجزوم و فاعله (هو) والجملة فعلیة و جواب شرط

کم

اسم ،ضمیر متصل للنصب،معرفه،مبنی علی السکون

مفعول به و منصوب محلاً

 

 

التمرین الخامس :

جمع کلمه ها را بنویسید :

الطّیر : (این کلمه،جمع (الطائر) است)               الحجر : الأحجار                       الغازی : الغزاة

الطاغی : الطغاة                                           الشجر : الأشجار                     الأرض : الأرضون


X