الدرس العاشر

التمرین الاول :

در عبارات زیر اسم و خبر حروف مشبه بالفعل را پیدا کنید:

 

اسمحروف مشبه

خبرحروف مشبه

۱

الله

یأمر

۲

هم

یتذکرون

۳

الله

قدیر

۴

السرور

دائم

۵

ک/ ی

متردد/ عازم

 

التمرین الثانی :

اسمإنٌ

خبرلیت

فعلمبنی للمجهول

مفعولبه

مبتدا

نا/ المساجدَ

تستقرٌ

تُدرَکُ

الانسانَ

الطمعُ

 

التمرین الثالث :

پاسخ مناسبتر را برای جای خالی انتخاب کنید :

۱.سیفَ

۲.جمالُ

۳.أصعبُ

 

التمرین الرابع :

گزینه صحیح را بر طبق اعراب یا معنی تعیین کنید:

۱.لیتنی اجاهد لأرضی ربی : کاش جهاد می کردم تا پروردگارم را خوشنود کنم.

۲.کأنٌ السماء قبة فوق رؤسنا : گویا آسمان،خیمه ای بالای سر ماست .

 

التمرین الخامس :

الکلمة

التحلیلالصرفی

الاعراب

ختام

اسم-مفرد-مذکر-جامد-معرفهبالاضافه-معرب-منصرف

مبتداو مرفوع

ه

اسم-ضمیرمتصلللنصب أو للجر-للغائب-معرفه-مبنی علی الضم

مضافالیه و مجرور محلا

مسک

اسم-مفرد-مذکر-جامد-نکره-معرب-منصرف

خبرو مرفوع

و

حرف-غیرعامل-مبنی علی الفتح

-

فی

حرفجر-عامل-مبنی علی السکون

-

ذلک

اسم-مفرد-مذکر-معرفه-مبنیعلی الفتح

مجروربه حرف جر محلا

ف

حرف-غیرعامل-مبنیعلی الفتح

-

ل

حرف-عاملجزم-مبنی علی الکسر

-

یتنافس

فعل-مضارع-للغائب-مزیدثلاثیمن باب تفاعل-لازم-مبنی للمعلوم-معرب

فعلمجزوم و فاعله (المتنافسون)جمله فعلیه

ال

حرف-غیرعامل-مبنیعلی السکون

-

متنافسون

اسم-جمعسالم للمذکر-مشتق(اسم فاعل)-معرف بأل-معرب-منصرف

فاعلو مرفوع

 


X