التمرین الاول :

سه فعل مضارع از متن اول پیدا کنید و سپس اعراب آنها را بگویید :

تقاتلونَ : مضارع مرفوع به ثبوت نون

أن یکونَ :مضارع منصوب به فتحه

لم یتّبع : مضارع مجزوم به سکون

 

التمرین الثانی :

1.گزینه ب (فاعل)

2.گزینه ج (3)

3.گزینه د (منصرف)

4.گزینه ب (القتال)

5.گزینه الف (فرعی)

 

التمرین الثالث :

الکلمة

التحلیل الصرفی

الاعراب

تواضعَ

فعلامر ، للمخاطب، مزید ثلاثی، لازم ، مبنی علی السکون

فعل وفاعله ضمیر (انت) المستتر و الجملة فعلیة

یرفعْ

فعلمضارع مجزوم،للغائب،مجرد ثلاثی،متعدّ، معرب

فعل وفاعله (الله) و الجملة فعلیة

ک

اسم،ضمیرمتصل للنصب او للجر ، للمخاطب ، معرفه ، مبنی علی الفتح

مفعولبه ، منصوب محلاً

الله

اسم،مفرد ، مذکر، جامد ، معرفه (اسم علم) ، معرب

فاعلمرفوع

 

التمرین الرابع :

تلاش رمز موفقیت است ( الإجتهاد سرّ النجاح )

رمز موفقیت تو در درس چیست ؟ (ماهو سرّ نجاحک فی الدراسة ؟)

من تلاش می کنم .هر کس تلاش کند موفق می شود . (أنا أجتهد ُ . من یجتهدْ ینجحْ ).

آیا مرا در درسها کمک می کنی ؟ ( هل تساعدنی فی الدروس ؟ )

البته ، با کمال میل . (طبعاً ،  بکلّ سرورٍ )

سپاسگزارم ، دوست دارم که در همه درسها قبول شوم . ( شکراً ، أحبّ أن أنجحَ فی کلّ الدروس )

چه وقت شروع کنیم ؟( متی نبدأ ؟)

امروز . (الیوم )

بسیار خوب ، من در خدمت شما هستم . ( جیّد جدّاً . أنا فی خدمتک )


X